<kbd id="o9kz5aln"></kbd><address id="6wb5izyn"><style id="t5pen76k"></style></address><button id="wg8ns784"></button>

     棒球

     2006年国家AAAA级冠军
     2007年国家AAAA级冠军
     2008年国家AAAA级冠军
     2009年国家AAAA级冠军
     2010国家AAAA级冠军
     2011国家AAAA级冠军
     2012国家AAAA级冠军
     2015年1分割状态冠军

     男子篮球

     1960年区一个冠军
     1961年区一个冠军
     1962年的状态冠军
     1963年的状态冠军
     1978年国家AAA冠军
     1979年国家AAA冠军
     1984 AAA状态冠军
     1988 AAA状态冠军
     1989年国家AAA冠军
     1997年国家AAAA级冠军
     2000国家AAAA级冠军
     2002年国家AAAA级冠军
     2005年国家AAAA级冠军
     2009年国家AAAA级冠军
     2010国家AAAA级冠军
     2012国家AAAA级冠军
     2013分1冠军
     2014分1冠军
     2015年1师冠军
     2016分1冠军
     2017年国家AAAA级冠军
     2018国家AAAA级冠军
     2019国家AAAA级冠军
     2020国家AAAA级冠军
      

     女篮

     2006年国家AAAA级冠军
     2007年国家AAAA级冠军
     2008年国家AAAA级冠军
     2010国家AAAA级冠军

     欢呼

     2007-08 niaa学术状态冠军
     2009图4a状态冠军:
     • 在聚甲醛类第一名
     2009图4a整体状态亚军
     2012美国精神的竞争:
     • 第一名表演欢呼 - 广告客户。水平
     • 第一名高中POM - 广告客户。水平
     • 第一名高中战斗歌曲
     • 整体大冠军
     2014美国精神的竞争:
     • 第一名表演欢呼 - 广告客户。水平
     • 整体大冠军
     2018美国精神的竞争:
     • 第一名表演欢呼 - 广告客户。水平
     2019美国精神的竞争:
     • 第一名表演欢呼 - 广告客户级别

     足球

     1970年国家AAA冠军
     1974年国家AAA冠军
     1979年国家AAA冠军
     1980年国家AAA冠军
     1982年国家AAA冠军
     1983年国家AAA冠军
     2007年国家AAAA级冠军
     2009年国家AAAA级冠军
     2010国家AAAA级冠军
     2011国家AAAA级冠军
     2012国家AAAA级冠军
     2013分1状态冠军
     2014分1状态冠军
     2014全国冠军
     2015年1分割状态冠军
     2015年全国冠军
     2016国家AAAA级冠军
     2016全国冠军
     2017年国家AAAA级冠军
     2018国家AAAA级冠军

     男子高尔夫

     1981年国家AAA冠军
     2002年国家AAAA级冠军
     2003国家AAAA级冠军
     2007-08 niaa学术状态冠军
     2014分1状态冠军

     女子高尔夫

     2003国家AAAA级冠军
     2004年国家AAAA级冠军
     2005年国家AAAA级冠军
     2006年国家AAAA级冠军
     2019国家AAAA级冠军

     男子曲棍球

     2009状态区分2冠军
     2014国家冠军
     2015年国家冠军

     女子长曲棍球

     2013国家冠军
     2014国家冠军
     2015年国家冠军
     2016国家冠军

     男子游泳

     1989年国家AAA冠军
      

     女子游泳

     2010国家AAAA级冠军
     2011国家AAAA级冠军
     2012国家AAAA级冠军
     2013分1状态冠军
     2014分1状态冠军

     男足

     1992年国家AAA冠军
     2002年国家AAAA级冠军
     2006年国家AAAA级冠军
     2007年国家AAAA级冠军
     2012分1状态冠军

     女子足球

     1994年国家AAA冠军
     1996年国家AAA冠军
     1997年国家AAAA级冠军
     1999年国家AAAA级冠军
     2001年国家AAAA级冠军
     2012国家AAAA级冠军
     2017年国家AAAA级冠军
     2018国家AAAA级冠军
     2019国家AAAA级冠军

     男子网坛

     1983年国家AAA冠军
     1984 AAA状态冠军
     1985年国家AAA冠军
     1986年国家AAA冠军
     1987年国家AAA冠军
     1988 AAA状态冠军
     1989年国家AAA冠军
     1990年国家AAA冠军
     2015年1分割状态冠军

     女子网球

     1988 AAA状态冠军
     1989年国家AAA冠军
     1992年国家AAA冠军
     1993年国家AAA冠军
     1994年国家AAA冠军
     1995年国家AAA冠军
     1997年国家AAAA级冠军
     1998年国家AAAA级冠军
     1999年国家AAAA级冠军
     2001年国家AAAA级冠军
     2002年国家AAAA级冠军
     2005年国家AAAA级冠军
     2006年国家AAAA级冠军
     2007年国家AAAA级冠军
     2008年国家AAAA级冠军
     2009年国家AAAA级冠军
     2012分1状态冠军
     2013分1状态冠军

     Men's Track & Field

     2018国家AAAA级冠军
     2019国家AAAA级冠军

     女排

     2016国家AAAA级冠军
     2018国家AAAA级冠军
     2019国家AAAA级冠军

     niaa学术状态冠军

     女子保龄球代表队
     2002- 2003年
     2003-2004
     2005-2006
     2013-2014
     2016- 2017年
     二零一七年至2018年
      
     男子队打保龄
     2001-2002
     2002- 2003年
     2004- 2005年
     2005-2006
     2009-2010
      
     女子高尔夫代表队
     1993-1994
     2001-2002
     2010-2011
      
     男子队打高尔夫球
     2007-2008

     女子足球代表队
     2009-2010
     2010-2011
     2012-2013

      
     女子游泳代表队
     1993-1994
     1994-1995
       
     男子游泳代表队
     1993-1994
     1994-1995
     2000- 2001年
      
     WOMEN'S VARSITY TRACK & FIELD
     1992-1993
     1993-1994

     男子排球代表队
     2016- 2017年

       <kbd id="iao26h2j"></kbd><address id="hq9ioovb"><style id="sn4522ug"></style></address><button id="qm2z1h52"></button>